รายการ พืชฤดูฝน 192 ครัวเรือน (81.0%) พืชฤดูแล้ง 7 ครัวเรือน (3.0%) ปศุสัตว์/ของป่า 30 ครัวเรือน (12.7%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 3,718,217.00 19,365.71 80,500.00 11,500.00 763,020.00 25,434.00
ต้นทุน 3,331,757.00 17,352.90 63,570.00 9,081.43 348,033.00 11,601.10
กำไรสุทธิ 386,460.00 2,012.81 16,930.00 2,418.57 414,987.00 13,832.90
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 91.51 ของครัวเรือนทั้งหมด (259 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 1 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 1 ไร่
บ่อน้ำ 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่นา 1 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ 1 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564