รายการ พืชฤดูฝน 99 ครัวเรือน (81.8%) พืชฤดูแล้ง 12 ครัวเรือน (9.9%) ปศุสัตว์/ของป่า 8 ครัวเรือน (6.6%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 4,793,600.00 48,420.20 365,950.00 30,495.83 226,500.00 28,312.50
ต้นทุน 2,565,190.00 25,911.01 220,720.00 18,393.33 2,000.00 250.00
กำไรสุทธิ 2,228,410.00 22,509.19 145,230.00 12,102.50 224,500.00 28,062.50
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.32 ของครัวเรือนทั้งหมด (137 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 3 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 40 ไร่
บ่อน้ำ 3 บ่อ รวมพื้นที่ 20 ไร่
ที่นา 4 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ 6 บ่อ รวมพื้นที่ 20 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564