รายการ พืชฤดูฝน 184 ครัวเรือน (83.3%) พืชฤดูแล้ง 52 ครัวเรือน (23.5%) ปศุสัตว์/ของป่า 29 ครัวเรือน (13.1%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 13,811,562.00 75,062.84 1,084,360.00 20,853.08 1,445,750.00 49,853.45
ต้นทุน 5,982,933.00 32,515.94 609,790.00 11,726.73 137,900.00 4,755.17
กำไรสุทธิ 7,828,629.00 42,546.90 474,570.00 9,126.35 1,307,850.00 45,098.28
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.04 ของครัวเรือนทั้งหมด (235 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 1 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 3 ไร่
บ่อน้ำ 1 บ่อ รวมพื้นที่ 1 ไร่
ที่นา 2 บ่อ รวมพื้นที่ 1 ไร่
ที่ไร่ 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564