รายการ พืชฤดูฝน 204 ครัวเรือน (59.8%) พืชฤดูแล้ง 25 ครัวเรือน (7.3%) ปศุสัตว์/ของป่า 29 ครัวเรือน (8.5%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 4,126,720.00 20,229.02 893,480.00 35,739.20 541,925.00 18,687.07
ต้นทุน 2,283,783.00 11,195.01 174,520.00 6,980.80 96,890.00 3,341.03
กำไรสุทธิ 1,842,937.00 9,034.00 718,960.00 28,758.40 445,035.00 15,346.03
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 86.55 ของครัวเรือนทั้งหมด (394 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 11 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 118 ไร่
บ่อน้ำ 6 บ่อ รวมพื้นที่ 10 ไร่
ที่นา 19 บ่อ รวมพื้นที่ 74 ไร่
ที่ไร่ 7 บ่อ รวมพื้นที่ 15 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 19 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564