รายการ พืชฤดูฝน 34 ครัวเรือน (69.4%) พืชฤดูแล้ง 16 ครัวเรือน (32.7%) ปศุสัตว์/ของป่า 8 ครัวเรือน (16.3%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 2,110,465.00 62,072.50 574,300.00 35,893.75 181,500.00 22,687.50
ต้นทุน 1,296,297.00 38,126.38 333,620.00 20,851.25 7,200.00 900.00
กำไรสุทธิ 814,168.00 23,946.12 240,680.00 15,042.50 174,300.00 21,787.50
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.01 ของครัวเรือนทั้งหมด (158 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 0 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 0 ไร่
บ่อน้ำ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่นา บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566