รายการ พืชฤดูฝน 136 ครัวเรือน (83.4%) พืชฤดูแล้ง 10 ครัวเรือน (6.1%) ปศุสัตว์/ของป่า 13 ครัวเรือน (8.0%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 6,028,290.00 44,325.66 260,650.00 26,065.00 355,110.00 27,316.15
ต้นทุน 4,464,602.00 32,827.96 181,280.00 18,128.00 199,680.00 15,360.00
กำไรสุทธิ 1,563,688.00 11,497.71 79,370.00 7,937.00 155,430.00 11,956.15
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.61 ของครัวเรือนทั้งหมด (176 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 1 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 20 ไร่
บ่อน้ำ 4 บ่อ รวมพื้นที่ 10 ไร่
ที่นา 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ 1 บ่อ รวมพื้นที่ 10 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566