รายการ พืชฤดูฝน 42 ครัวเรือน (52.5%) พืชฤดูแล้ง 1 ครัวเรือน (1.3%) ปศุสัตว์/ของป่า 1 ครัวเรือน (1.3%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 4,102,000.00 97,666.67 20,000.00 20,000.00 3,000.00 3,000.00
ต้นทุน 248,800.00 5,923.81 0.00 0.00 0.00 0.00
กำไรสุทธิ 3,853,200.00 91,742.86 20,000.00 20,000.00 3,000.00 3,000.00
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (80 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 0 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 0 ไร่
บ่อน้ำ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่นา บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566