รายการ พืชฤดูฝน 161 ครัวเรือน (94.2%) พืชฤดูแล้ง 8 ครัวเรือน (4.7%) ปศุสัตว์/ของป่า 25 ครัวเรือน (14.6%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 10,688,318.00 66,387.07 56,500.00 7,062.50 1,198,500.00 47,940.00
ต้นทุน 5,061,076.00 31,435.25 23,350.00 2,918.75 769,905.00 30,796.20
กำไรสุทธิ 5,627,242.00 34,951.81 33,150.00 4,143.75 428,595.00 17,143.80
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (171 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 3 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 9 ไร่
บ่อน้ำ 2 บ่อ รวมพื้นที่ 1 ไร่
ที่นา 1 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ 2 บ่อ รวมพื้นที่ 8 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 1 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566