ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
31 | 152ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
3ความต้องการฝึกอาชีพ
32ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
30รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
28ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566