ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
133 | 535



ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
6



ความต้องการฝึกอาชีพ
32



ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
123



รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
46



ข้อมูลแหล่งน้ำ
6


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 27 มิถุนายน 2565