ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
147 | 703ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
40ความต้องการฝึกอาชีพ
107ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
133รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
37ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564