ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
59 | 252ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
3ความต้องการฝึกอาชีพ
52ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
17รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
14ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 ตุลาคม 2565