ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
65 | 352ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
4ความต้องการฝึกอาชีพ
64ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
33รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
0ข้อมูลแหล่งน้ำ
0


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 ตุลาคม 2565