ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
65 | 352



ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
4



ความต้องการฝึกอาชีพ
64



ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
33



รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
0



ข้อมูลแหล่งน้ำ
0


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564