ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
161 | 765ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
8ความต้องการฝึกอาชีพ
158ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
36รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
33ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564