ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
72 | 251ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
4ความต้องการฝึกอาชีพ
60ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
34รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
33ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 1 ตุลาคม 2565