ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
150 | 529ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
1ความต้องการฝึกอาชีพ
32ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
30รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 1 ตุลาคม 2565