ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
145 | 471ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
3ความต้องการฝึกอาชีพ
87ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
78รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
31ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 ตุลาคม 2565