ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
67 | 317ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
13ความต้องการฝึกอาชีพ
100ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
45รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
18ข้อมูลแหล่งน้ำ
1


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564