ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
54 | 250ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
4ความต้องการฝึกอาชีพ
32ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
40รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
0ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564