ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
130 | 533ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
5ความต้องการฝึกอาชีพ
30ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
118รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
32ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564