ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
18 | 59ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
5ความต้องการฝึกอาชีพ
20ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
24รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
9ข้อมูลแหล่งน้ำ
13


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564