ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
134 | 695ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
7ความต้องการฝึกอาชีพ
40ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
15รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
55ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564