ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
139 | 536ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
7ความต้องการฝึกอาชีพ
41ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
106รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
13ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564