ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
175 | 755ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
6ความต้องการฝึกอาชีพ
60ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
42รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
22ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564