ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
114 | 431ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
9ความต้องการฝึกอาชีพ
60ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
97รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
0ข้อมูลแหล่งน้ำ
0


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564