ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
87 | 478ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
12ความต้องการฝึกอาชีพ
89ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
87รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
31ข้อมูลแหล่งน้ำ
5


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566