ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
123 | 974ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
1ความต้องการฝึกอาชีพ
110ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
103รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
36ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564