ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
126 | 745ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
11ความต้องการฝึกอาชีพ
112ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
101รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
98ข้อมูลแหล่งน้ำ
0


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564