ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
154 | 717ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
4ความต้องการฝึกอาชีพ
13ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
100รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
33ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564