ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
259 | 1,266ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
14ความต้องการฝึกอาชีพ
69ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
237รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
72ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 ตุลาคม 2565