ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
175 | 1,012ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
10ความต้องการฝึกอาชีพ
180ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
175รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
53ข้อมูลแหล่งน้ำ
5


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564