ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
193 | 997ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
22ความต้องการฝึกอาชีพ
40ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
115รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
23ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564