ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
49 | 254ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
9ความต้องการฝึกอาชีพ
49ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
49รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
34ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564