ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
238 | 1,174ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
3ความต้องการฝึกอาชีพ
128ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
116รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
25ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564