ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
37 | 246ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
7ความต้องการฝึกอาชีพ
48ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
0รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
32ข้อมูลแหล่งน้ำ
1


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564