ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
127 | 528ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
7ความต้องการฝึกอาชีพ
32ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
127รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
36ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564