ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
101 | 465ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
11ความต้องการฝึกอาชีพ
97ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
101รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
1


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 ตุลาคม 2565