ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
133 | 635ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
5ความต้องการฝึกอาชีพ
96ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
101รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
38ข้อมูลแหล่งน้ำ
1


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564