ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
61 | 209ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
11ความต้องการฝึกอาชีพ
85ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
60รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564