ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
199 | 1,004ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
10ความต้องการฝึกอาชีพ
30ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
110รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
38ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 2 ตุลาคม 2565