ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
140 | 605ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
2ความต้องการฝึกอาชีพ
20ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
56รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
38ข้อมูลแหล่งน้ำ
0


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564