ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
122 | 308ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
6ความต้องการฝึกอาชีพ
65ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
109รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
37ข้อมูลแหล่งน้ำ
4


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564