ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
63 | 337ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
7ความต้องการฝึกอาชีพ
61ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
62รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
1


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564