ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
43 | 210ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
4ความต้องการฝึกอาชีพ
41ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
43รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
33ข้อมูลแหล่งน้ำ
4


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564