ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
60 | 186ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
6ความต้องการฝึกอาชีพ
40ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
54รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
0


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564