ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
192 | 877ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
11ความต้องการฝึกอาชีพ
41ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
126รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
10ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564