ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
59 | 230ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
12ความต้องการฝึกอาชีพ
66ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
41รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
24ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564