ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
157 | 811ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
22ความต้องการฝึกอาชีพ
72ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
45รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
45ข้อมูลแหล่งน้ำ
4


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564