ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
109 | 510ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
8ความต้องการฝึกอาชีพ
34ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
71รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
4ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564