ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
280 | 1,199ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
5ความต้องการฝึกอาชีพ
40ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
239รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
70ข้อมูลแหล่งน้ำ
1


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564